Čeština Pусский Polski English Deutsch Français Español Italiano
Zavřít

Stanovy občanského sdružení pro trojčlenný sociální organismus

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Občanské sdružení pro Trojčlenný sociální organismus (dále jen sdružení) je dobrovolné
a zájmové společenství občanů. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práva a povinnosti.

2. Název sdružení - Občanské sdružení pro Trojčlenný sociální organismus

3. Sídlo sdružení - Boženy Němcové 9, 779 00 Olomouc

Čl. II.

Poslání a cíle sdružení

1. Poslání sdružení

Dosažení bezkonfliktního spravedlivého sociálního uspořádání společnosti popularizací
a aplikováním ideje Trojčlenného sociálního organismu.

2. Cíle sdružení:

2.1 oslovení nejširší veřejnosti ideou Trojčlenného sociálního organismu (dále jen TSO),

2.2 upřesňování programového prohlášení TSO na základě všeobecné diskuse,

2.3 metodické propracování jednotlivých článků TSO na základě všeobecné diskuse,

2.4 aplikace principů TSO v organizacích podle příslušnosti k jednotlivým článkům TSO (hospodářské, kulturní, politické),

2.5 osvětová, poradenská a konzultační činnost,

2.6 metodická pomoc státním i nestátním organizacím a firmám,

2.7 tvorba vzdělávacích materiálů a programů, publikační a multimediální činnost,

2.8 provoz informačního centra (IC) – koordinace a rozvoj,

2.9 tuzemská i mezinárodní spolupráce s veřejností, školami, odborníky, sdruženími, organizacemi, nadacemi, fondy, institucemi a společnostmi,

2.10 vytváření vzdělávacích center,

2.11 školení lektorů metodiky a poslání TSO,

2.12 důsledné uplatňování principů TSO v osobním životě.

Čl. III.

Členství ve sdružení

1. Druh členství: plnoprávné, podporující nebo čestné.

2. Vznik plnoprávného členství:

2.1 plnoprávné členství je určeno jen pro fyzické osoby, které se chtějí aktivně zapojit do naplňování poslání a cílů sdružení,

2.2 plnoprávné členství vzniká, pokud:

2.2.1 se zájemce o členství zaváže konat v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi a řádem sdružení,

2.2.2 jeho plnoprávné členství schválí všichni plnoprávní členové

2.2.3 zaplatí členský příspěvek, přičemž výšku, způsob a termín zaplacení členského příspěvku pro nově přistupující plnoprávné členy sdružení blíže stanoví vnitřní směrnice sdružení či valná hromada,

2.3 plnoprávné členství se každoročně prodlužuje po zaplacení členského příspěvku, jehož výši a termín úhrady stanoví poslední valná hromada. K zaplacení členského příspěvku budou stávající členové vyzváni e-mailem či korespondenčně.

3. Vznik podporujícího členství:

3.1 podporujícím členem může být fyzická nebo právnická osoba (každá osoba způsobilá k právním úkonům), pokud souhlasí se stanovami sdružení,

3.2 bezplatné podporující členství vzniká vyplněním přihlášky (v papírové nebo elektronické podobě) a jejím doručením sdružení.

4. Vznik čestného členství:

4.1 čestné členství je určeno fyzickým nebo právnickým osobám (způsobilým k právním úkonům), které v minulosti výrazně přispěly nebo se v současnosti výraznou měrou podílejí na realizaci cílů sdružení a nejsou plnoprávnými členy sdružení,

4.2 čestné členství navrhuje plnoprávný člen a schvaluje Valná hromada,

4.3 čestné členství vzniká odevzdáním Listiny čestného členství do rukou fyzické osoby nebo do rukou zástupce statutárního orgánu právnické osoby.

5. Zánik plnoprávného, podporujícího nebo čestného členství:

5.1 změnou druhu členství; původní členství zaniká dnem, kdy je sdružení doručena písemná žádost o změnu členství ve sdružení,

5.2 vystoupením ze sdružení; členství zaniká dnem, kdy je sdružení doručeno písemné

oznámení člena o vystoupení ze sdružení,

5.3 plnoprávné členství zaniká, pokud do dvou měsíců od oznámení o zaplacení členského příspěvku nedojde k jeho úhradě. V tomto případě se aktivní člen stává členem podporujícím,

5.4 vyloučením ze sdružení; členství zaniká dnem jednomyslného rozhodnutí všech plnoprávných členů o vyloučení člena sdružení; podmínky vyloučení člena sdružení blíže upraví vnitřní směrnice sdružení,

5.5 úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, resp. zánikem právnické osoby,

5.6 ztrátou způsobilosti k právním úkonům, resp. ztrátou právní subjektivity,

5.7 zánikem sdružení.

Čl. IV.
Práva a povinnosti člena sdružení

1. Podporující člen má právo zejména:

1.1 být obeznámen se stanovami sdružení a pokud projeví zájem o plnoprávné členství, má právo být obeznámen i s vnitřními směrnicemi a řádem sdružení,

1.2 stát se plnoprávným členem dle čl. III., bodu 2.2.,

1.3 být informován o činnosti sdružení výročními zprávami,

1.4 pomáhat svými radami a zkušenostmi,

1.5 zúčastňovat se setkání, které organizuje sdružení.

2. Čestný člen má stejná práva jako podporující, navíc má právo zejména:

2.1 být obeznámen se stanovami, vnitřními směrnicemi a řádem sdružení bez omezení,

2.2 zúčastňovat se zasedání orgánů sdružení,

2.3 být informován o záměrech sdružení a o rozhodnutích orgánů sdružení,

2.4 využívat kulturní, společenské a jiné výhody a slevy vyplývající z členství ve sdružení,

2.5 používat majetek sdružení v souladu s jeho stanovami, vnitřními směrnicemi a řádem.

3. Plnoprávný člen má stejná práva jako čestný člen, navíc má právo zejména:

3.1 podílet se na činnosti sdružení,

3.2 volit a být volen do orgánů sdružení,

3.3 obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat je o stanovisko,

3.4 podávat návrhy na změny stanov, vnitřních směrnic a řádu sdružení,

3.5 využívat kulturní, společenské a jiné výhody a slevy vyplývající z členství ve sdružení,

3.6 za práci vykonanou pro sdružení dostávat odměnu podle vnitřní směrnice sdružení.

4. Podporující a čestní členové nemají žádné povinnosti.

5. Povinností plnoprávného člena je zejména:

5.1 platit členské příspěvky,

5.2 dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a řád sdružení,

5.3 plnit usnesení orgánů sdružení,

5.4 chránit majetek ve vlastnictví nebo v užívání sdružení.

Čl. V.
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

Valná hromada (nejvyšší orgán), Rada sdružení (řídící a statutární orgán) a Dozorčí rada (kontrolní orgán).

2. Valná hromada

2.1 je tvořena všemi plnoprávnými členy sdružení (dále jen PLČ),

2.2 je svolávána Radou sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně písemným oznámením obsahujícím program stanovený Radou sdružení, zaslaným všem PLČ nejméně 10 dní předem; na požádání nejméně 20% všech PLČ svolá Rada sdružení mimořádnou Valnou hromadu,

2.3 je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech PLČ na zasedání,

2.4 přijímá na zasedáních rozhodnutí souhlasem nadpoloviční většiny přítomných PLČ
(v případě rovnosti hlasů rozhodne rada sdružení); při změnách stanov sdružení a rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění sdružení je nutný souhlas nejméně 4/5 přítomných PLČ,

2.5 projednává a rozhoduje zejména o následujících záležitostech:

2.5.1 schvaluje stanovy, vnitřní směrnice a řád sdružení, jejich změny a doplnění,

2.5.2 volí a odvolává členy Rady sdružení a Dozorčí rady,

2.5.3 schvaluje plán činnosti, výroční zprávu, účetní uzávěrku, rozpočet, zprávu o hospodaření, výšku každoročního členského příspěvku pro PLČ a schvaluje návrhy na čestné členství,

2.5.4 rozhoduje o záležitostech strategického významu a o splynutí, rozdělení nebo dobrovolném rozpuštění sdružení, přičemž současně rozhoduje
i o přechodu práv a povinností k majetku sdružení,

2.5.5 řeší otázky a záležitosti nad rámec předem stanoveného programu; takový
bod programu může navrhnout libovolný účastník Valné hromady, bude
projednán po odsouhlasení nadpoloviční většinou přítomných PLČ.

3. Rada sdružení

3.1 za svou činnost zodpovídá Valné hromadě,

3.2 je tvořena nejméně třemi PLČ (předsedou, alespoň jedním místopředsedou
a dalšími členy; předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci sdružení, z nichž každý jedná samostatně) volenými Valnou hromadou na období 1 roku,

3.3 je svolávána členy Rady sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně,
ústním oznámením všem členům Rady a čestným členům sdružení nejméně 5 dní předem,

3.4 je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejích členů,

3.5 přijímá na zasedáních rozhodnutí shodou (tj. právem veta),

3.6 vykonává zejména následující činnosti:

3.6.1 svolává a obsahově připravuje zasedání Valné hromady,

3.6.2 řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady a rozhoduje o věcech souvisejících s provozem sdružení,

3.6.3 volí z členů Rady sdružení předsedu a místopředsedu, kteří zastupují sdružení navenek, místopředseda jedná jen v nepřítomnosti předsedy,

3.6.4 schvaluje přijetí a vyloučení PLČ, navrhuje čestné členství a vede seznam všech podporujících, čestných a plnoprávných členů sdružení,

3.6.5 připravuje plán činnosti, výroční zprávu o činnosti sdružení, účetní závěrku, zprávu o hospodaření sdružení a návrh rozpočtu a výše každoročního členského příspěvku pro nově přistupující PLČ a pro PLČ již existující, které předkládá ke schválení Valné hromadě,

3.6.6 vede účetnictví, spravuje majetek sdružení (ve vlastnictví nebo v užívání) a zodpovídá za hospodaření sdružení,

3.6.7 rozhoduje o přijímání/propuštění zaměstnanců do/z pracovního poměru ve sdružení,

3.6.8 ustanovuje likvidátora pro zánik sdružení dobrovolným rozpuštěním, sdružení zaniká až po schválení ukončené práce likvidátora,

3.6.9 rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které podle stanov sdružení nespadají do pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevymíní,

3.6.10 dokumenty, grantové žádosti a jiné podepisuje předseda a jeden až dva členové rady.

4. Dozorčí rada

4.1 za svou činnost zodpovídá Valné hromadě,

4.2 je volena Valnou hromadou na období 1 roku,

4.3 nemůže být tvořena osobami, které jsou současně členy Rady sdružení,

4.4 vykonává zejména následující činnosti:

4.4.1 kontroluje dodržování stanov, vnitřních směrnic a pořádku sdružení,

4.4.2 dohlíží na dodržování rozhodnutí orgánů sdružení a všeobecně závazných právních předpisů,

4.4.3 dbá na soulad mezi rozhodnutími orgánů sdružení, stanovami sdružení a všeobecně závaznými právními předpisy,

4.4.4 kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje Radu sdružení na nedostatky,

4.4.5 posuzuje výroční zprávu o činnosti sdružení, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření sdružení vypracovanou Radou sdružení ještě před tím, než ji příjme Valná hromada.

5. Členství v orgánech sdružení vzniká řádnou či mimořádnou volbou, jejíž detaily blíže upraví vnitřní řád sdružení.

6. Členství v orgánech sdružení zaniká:

6.1 doručením písemného oznámení člena o vzdání se funkce v orgánech sdružení,

6.2 doručením písemného oznámení člena o změně z plnoprávného členství na členství podporující,

6.3 doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení,

6.4 vyloučením ze sdružení,

6.5 úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,

6.6 ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

6.7 zánikem sdružení.

Čl. VI.
Hospodaření sdružení

1. Sdružení není založeno za účelem dosahování zisku.

2. Hospodaření a účtování sdružení se uskutečňuje v souladu s platným právním řádem České republiky.

3. Prostředky sdružení je možno použít na plnění cílů a poslání sdružení.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle schváleného rozpočtu.

5. Ochrana majetku, jeho evidence a hospodaření s ním se vykonává v souladu se všeobecně závaznými předpisy.

6. V zájmu utváření vlastních zdrojů může sdružení vykonávat i doplňkovou podnikatelskou činnost související se zabezpečováním cílů a poslání sdružení, a to v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi, řádem sdružení a se všeobecnými závaznými předpisy.

7. Ve smyslu platných právních předpisů může sdružení přijmout zaměstnance na zabezpečení svých cílů a poslání.

8. Členové orgánů sdružení mají nárok na úhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s jejich činností ve sdružení a nárok na odměnu za jejich práci vynaloženou při naplňování cílů a poslání sdružení.

9. Zdroji majetku jsou zákonem dovolené finanční a jiné prostředky zejména ve formě:

9.1 příspěvků, darů (vč. dědictví) od právnických a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí,

9.2 výnosů ze vzdělávacích, společenských a sportovních akcí,

9.3 úroků z finančních prostředků v peněžních ústavech,

9.4 dotací ze státního rozpočtu,

9.5 grantů,

9.6 výnosy z majetku sdružení,

9.7 členských příspěvků.

Čl. VII.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

1.1 dobrovolným rozpuštěním,

1.2 sloučením s jiným sdružením,

1.3 právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

2. Pokud zaniká sdružení dobrovolným rozpuštěním, Rada sdružení ustanoví likvidátora, který je odpovědný valné hromadě.

3. Na zánik sdružení se přiměřeně použijí ustanovení Obchodního zákoníku.

Čl. VIII.
Závěrečné ustanovení

1. Podrobnosti o organizaci sdružení a o volbách do jednotlivých orgánů sdružení upraví vnitřní řád sdružení.

2. Další podrobnosti o sdružení upraví vnitřní směrnice sdružení.

Čl. IX.

Přechodná ustanovení

1. Sdružení vzniká dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

2. Členové přípravného výboru se dnem vzniku sdružení stávají plnoprávnými členy sdružení. Tito členové přípravného výboru zaplatili odsouhlasený základní členský příspěvek.

3. Návrh stanov sdružení byl projednán a schválen na Valné hromadě přípravného výboru dne 21. 6. 2008.

4. Po registraci stanov sdružení Ministerstvem vnitra ČR se volební období současných orgánů sdružení, které byly zvoleny na zasedání přípravného výboru, automaticky upravuje na dobu určenou v čl. V. těchto stanov.


RSS     Mapa webu
Nahoru